Croeso i Fis Celfyddydau Powys 2011

Mae sir Powys nid yn unig yn drysorfa o harddwch naturiol, ond mae'r un mor gyfoethog hefyd yn y celfyddydau. Mae peintwyr, beirdd a pherfformwyr, cerflunwyr a gofaint arian, cerddorion ac artistiaid y cyfryngau a llawer mwy ac ymarferwyr celfyddydau amrywiol i gyd yn byw ac yn gweithio yma. Mae'r Mis Celfyddydau yn dod â nhw at ei gilydd mewn dathliad o'r hyn sydd gan y celfyddydau ym Mhowys i'w gynnig.

Yn y daflen hon fe gewch fanylion am beth, ble a phryd. Cynhelir stiwdios agored, arddangosfeydd grŵp, gwaith crefft a pherfformiadau, a digwyddiadau lle gall unigolion a theuluoedd ymuno ynddynt, ym mhob rhan o'r sir, drwy gydol mis Hydref. Mae pob cofnod yn y llyfryn yn rhoi manylion nid yn unig am yr hyn sy'n digwydd ond hefyd am y lleoliad a'r hygyrchedd.  Cynhelir llawer o'r digwyddiadau ar benwythnosau neu yn ystod wythnos hanner tymor ar ddiwedd y mis, i'ch galluogi i ymweld â nhw ar adegau cyfleus, ond chwiliwch am gyfleoedd eraill ar ddyddiau'r wythnos yn ogystal. Efallai y gallwch greu eich "llwybr celfyddydau" eich hun a threulio diwrnod (neu fwy) yn ymweld â nifer o ddigwyddiadau mewn un ardal o'r sir wasgaredig hon.

Mae Fforwm Celfyddydau Powys yn gobeithio y byddwch yn mwynhau'r hyn a gynigir.  Edrychwch ar y llyfryn, a chynlluniwch deithiau i greu atgofion melys am ddigwyddiadau cyffrous i'ch cynnal trwy gydol y gaeaf!

Ginny Graham
Cadeirydd, Fforwm Celfyddydau Powys

Croeso i'ch canllaw cynhwysfawr i Fis Celfyddydau Powys. Y tu mewn fe gewch fanylion am y llu o wahanol ddigwyddiadau sy'n digwydd drwy gydol mis Hydref ym Mhowys. Mae'n ystod o weithgareddau cyffrous ac amrywiol felly gofalwch chwilio am a rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol.

Ein nod fu trefnu'r gweithgareddau mewn dull sy'n golygu eu bod yn hawdd dod o hyd iddynt. Os dymunwch chwilio am weithgaredd yn ôl lleoliad, gallwch ddefnyddio'r map i weld pa ddigwyddiadau sy'n digwydd mewn ardal benodol. Os dymunwch weld beth sy'n digwydd ar ddyddiad arbennig gallwch ddefnyddio'r dyddiadur i weld beth sydd ymlaen pryd. Neu os ydych yn chwilio am ddigwyddiadau gan artist penodol anelwch at y mynegai a chanfod ar ba dudalen y gellir dod o hyd iddynt.

Mae'r holl wybodaeth hon a mwy ar gael hefyd ar ein gwefan bwrpasol www.powysartsmonth.org.uk. Gellir canfod delweddau ychwanegol, blogiau gan artistiaid a'r wybodaeth ddiweddaraf am y Mis Celfyddydau yma felly cofiwch gadw golwg arno. Wrth gwrs, gallwch hefyd ddilyn Mis Celfyddydau Powys ar Twitter (@powysartsmonth) a Like us ar Facebook i sicrhau eich bod yn cael clywed y newyddion diweddaraf yn gyntaf.

Mae Mis Celfyddydau Powys yn un o brosiectau Fforwm Celfyddydau Powys a wnaed yn bosibl diolch i gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. Hoffai Fforwm Celfyddydau Powys ddiolch yn fawr iawn i'r cyllidwyr ar ran yr artistiaid ym Mhowys am eu cefnogaeth i wneud i hyn ddigwydd. Hoffai'r Fforwm hefyd ddiolch i'r holl ymwelwyr i Fis Celfyddydau Powys oherwydd hebddynt ni fyddai digwyddiadau fel y rhain yn bosibl. Ac yn olaf i'r holl artistiaid bywiog ac arloesol sy'n gweithio ym Mhowys ac sy'n gwneud hon yn sir mor gyffrous i fyw a gweithio ynddi.

Ychwanegiad at y Mis Celfyddydau

Fel rhan o Fis Celfyddydau Powys darparwyd cyllid ychwanegol i saith o brosiectau oedd yn dangos arloesedd, cydweithrediad a chyfranogiad gan y cyhoedd. Bydd y prosiectau hyn sydd wedi eu lledaenu ar draws y sir yn darparu profiadau unigryw i gysylltu ag artistiaid a'u gwaith.

Mae'r saith prosiect yn cynnwys ymchwiliad mewn perfformiadau wedi eu ffilmio o chwedlau a digwyddiadau yn gysylltiedig â Llyn Llanwddyn (Profiad Llyn Llanwddyn - Rhestriad 10), a chyfle i weithio gyda a thynnu ysbrydoliaeth o robotiaid Paul Granjon (Y Ffatri Ddelweddau - Rhestriad 27), amrywiaeth o weithdai amlgyfrwng a chreadigol ym Mhontnewydd ar Wy (MOCA Cymru - Rhestriad 39), cymuned yn dathlu ei hartistiaid, cerddorion a threftadaeth (Gwnaed yng Nghnwclas - Rhestriad 49 - 52), gŵyl celfyddydau penwythnos (Wythnos Celfyddydau Aberhonddu - Rhestriad 59), taith o dan arweiniad artist i ogofâu hynafol, gyda pherfformiad, darlleniadau a cherddoriaeth (Frederick J Fredericks - Rhestriad 68) ac ymchwiliad o dan arweiniad artist i'r byd o'n cwmpas a'r rhyngweithio sy'n digwydd (Bywydau Pobl Eraill - Rhestriad 71).

Gwybodaeth hanfodol

Cynhelir Mis Celfyddydau Powys drwy gydol Hydref 2011.  Mae pob digwyddiad yn cynnwys amserau agor/perfformio ynghyd ag unrhyw fanylion eraill a allai fod yn angenrheidiol i chi gymryd rhan. Gallwch ganfod map rhyngweithiol ar y wefan (www.powysartsmonth.org.uk) a fydd yn dangos lleoliad pob digwyddiad i chi.  Mae bob amser yn werth edrych ar y cyfarwyddiadau penodol a ddarperir gyda phob rhestriad i'ch llywio.  Mae Powys yn sir hynod o wledig ac mae llawer o'r digwyddiadau mewn ardaloedd anghysbell.

Mae'n werth nodi na fydd llawer o'r artistiaid, y digwyddiadau a'r stiwdios agored yn derbyn cardiau credyd, felly byddwch yn barod am hynny. Hefyd hoffem ofyn i ymwelwyr ofyn caniatâd pob artist/perfformiwr cyn tynnu unrhyw luniau.

Ym mhob rhestriad rydym wedi ceisio rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl o ran unrhyw gyfyngiadau neu ofynion. Os oes gennych unrhyw ymholiadau penodol dylid cysylltu â'r digwyddiad yn uniongyrchol cyn dechrau.

Rhanbarthau

Canfod Artist

Gweld digwyddiadau yn ol eu dyddiad

Chwilio am lety

Os ydych yn chwilio am lety yn ystod eich ymweliad â Mis Celf Powys, cymerwch olwg ar wefan llety Croeso Canolbarth Cymru.